nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Sprawozdanie z Walnego Zebrania PTORL ChGiSz
z dnia 4 czerwca 2008

1.
Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi odbyło się 4 czerwca 2008 roku w sali Teatru Wielkiego w Łodzi bezpośrednio przed uroczystym otwarciem 43 Zjazdu PTORL. Otworzył je Przewodniczący Zarządu Głównego prof. W. Szyfter i zaproponował, aby zebranie jako Przewodniczący poprowadził prof. H. Kaźmierczak. Delegaci przyjęli tę propozycję jednomyślnie i również w taki sam sposób wybrali sekretarzy zebrania, którymi zostali: prof. E. Osuch-Wójcikiewicz i doc. K. Pawlak-Osińska. Następnie dokonano wyboru Komisji Mandatowo-Wyborczej (doc. M. Wierzbicka, doc. A. Sekula, dr M. Malesińska, dr R. Bilewicz, dr P. Winiarski, doc. P. Świdziński), Komisji Uchwał i Wniosków (prof. S. Bień, prof. M. Rogowski, prof. M. Misiołek, prof. B. Rydzewski, doc. B. Wiskirska-Woźnica) oraz Komisji Regulaminowej ()prof. A. Morawiec-Sztandera, doc. P. Stręk, prof. W. Konopka, dr B. Zielnik-Jurkiewicz).

2.
Zebrani przyjęli sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Głównego prof. W. Szyftera, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej prof. K. Niemczyka i Redaktora Naczelnego "Otolaryngologii Polskiej" prof. Z. Szmei oraz udzielili w głosowaniu jawnym absolutorium ustępującym władzom. Swoje sprawozdania przedstawili także Konsultanci Krajowi (ds. Otolaryngologii - prof. W. Szyfter, ds. Audiologii i Foniatrii - prof. A. Obrębowski, ds. Otolaryngologii Dziecięcej – prof. M. Grzegorowski).

3.
Po wyborze Komisji Skrutacyjnej (dr J. Jakubiszyn, doc. J. Kuczkowski, dr M. Leszczyńska, dr M. Mrówka) delegaci dokonali w głosowaniu tajnym wyboru nowych władz PTORL w składzie:
Przewodniczący Zarządu Głównego
- prof. Tomasz Durko
Przewodniczący Elekt:
- prof. Kazimierz Niemczyk
Sekretarz:
- dr Andrzej Jankowski
Skarbnik:
- dr Paweł Dobrzyński
Członkowie Zarządu:
- prof. Dariusz Jurkiewicz
- prof. Grażyna Mielnik-Niedzielska
- prof. Maciej Misiołek
- prof. Czesław Stankiewicz
- doc. Małgorzata Wierzbicka
Komisja Rewizyjna (członkowie):
- prof. Andrzej Obrębowski
- prof. Wiesław Konopka
- prof. Jacek Składzień
(zastępcy członków)
- prof. Marek Rogowski
- prof. Elżbieta Reroń
Redaktor Naczelny "Otolaryngologii Polskiej":
– prof. Dariusz Jurkiewicz
Komisja ds. Członkowstwa Honorowego:
- prof. Antoni Pruszewicz
- prof. Piotr Kurnatowski
- prof. Alina Morawiec-Sztandera
Komisja ds. Nagród im. Profesora Jana Miodońskiego
- prof. Wiesław Gołąbek
- prof. Mariola Śliwińska-Kowalska
- dr Paweł Stręk

4.
Komisja Uchwał i Wniosków pod przewodnictwem prof. S. Bienia przekazała zlecenia do realizacji przez Zarząd Główny nowej kadencji:
- uregulowanie formalnych i prawnych zasad stosowania godła PTORL,
- podjęcie prac nad zmianą Statutu PTORL tak, aby Przewodniczący poszczególnych sekcji Towarzystwa mieli pełne prawa członków Zarządu Głównego; wiąże się to ze zmianą Statutu PTORL,
- wybór 2 stałych delegatów reprezentujących Polskę w ORL Section UEMS i przesłanie tej informacji do Prezydium ORL Section UEMS.

5.
Na zakończenie zebrania głos zabrali: prof. T. Durko, nowo wybrany Przewodniczący Zarządu Głównego, który podziękował za wybór i zapewnił o sprawnej pracy władz PTORL podczas nadchodzących 2 lat oraz prof. K. Niemczyk, Przewodniczący Elekt, który zaprosił do Warszawy w dniach 9-12.06.2008 na kolejny zjazd podając jednocześnie tematykę obrad: choroby zatok, otoneurologia, chirurgia w otolaryngologii, farmakoterapia chorób ORL, diagnostyka i leczenie nowotworów głowy i szyi.

Obrady Walnego Zebrania zamknął prof. H. Kaźmierczak dziękując Delegatom za obecność i dokonaną pracę.

Sekretarz ZG PTORL
Dr n. med. Andrzej Jankowski
aktualizacja: 2021-10-13 ..:: kontakt ::..