ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2023-03-25
2022-12-10
2022-10-01
2022-04-02
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
wcześniejsze

On-line
Sekretariat
Szkolenie podyplomowe

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia każdy lekarz specjalista i specjalizujący się zobowiązany jest do gromadzenia punktów szkoleniowych - 200 pkt. w przeciągu 4 lat.

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (na serwerze Ministerstwa Zdrowia)

  Tabela w formacie PDF

Liczba punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego:
Lp. Forma doskonalenia zawodowego Liczba punktów Sposób weryfikacji
wpis do ewidencji przez organizatora lub
grupa 1 - aktywności podstawowe
1) realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności 50 pkt na 1 rok zaświadczenie wydane przez kierownika specjalizacji lub umiejętności
2) udział w kursie medycznym, nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności 1 pkt za 1 h,
maks. 40 pkt za 1 kurs
zaświadczenie lub dyplom, wydane przez organizatora
3) odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym 3 pkt za 1 dzień,
maks. 50 pkt
zaświadczenie wydane przez kierownika jednostki
4) udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym 1 pkt za 1 h,
maks. 40 pkt
potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie
5) udział w posiedzeniu oddziału towarzystwa naukowego lub kolegium specjalistów 3 pkt za posiedzenie, maks. 60 pkt potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie
6) udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez zakład opieki zdrowotnej, w którym lekarz udziela świadczeń zdrowotnych, lub przez grupę lekarzy 2 pkt za posiedzenie, maks. 60 pkt potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie
7) wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym 10 pkt maks. 40 pkt na podstawie programu
8) udział w testowym programie edukacyjnym akredytowanym przez towarzystwo naukowe lub kolegium specjalistów maks. 0,2 pkt za jedno pytanie, maks. 100 pkt zaświadczenie wydane przez organizatora
9) uzyskanie stopnia naukowego doktora n. medycznych, doktora habilitowanego lub tytułu profesora 200 pkt dyplom

Grupa 2 - łącznie maks. 100 pkt w okresie rozliczeniowym
10) opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego 50 pkt, wznowienie - 30 pkt notka bibliograficzna
11) napisanie i opublikowanie książki, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego o charakterze popularnonaukowym 10 pkt notka bibliograficzna
12) przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego 15 pkt, wznowienie - 10 pkt notka bibliograficzna
13) napisanie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym indeksowanym przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej, Medline lub Index Copernicus 20 pkt notka bibliograficzna
14) napisanie i opublikowanie artykułu w innym recenzowanym, fachowym czasopiśmie medycznym 10 pkt notka bibliograficzna
15) przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym 5 pkt, maks. 20 pkt notka bibliograficzna
16) kierowanie stażem podyplomowym, specjalizacją lub zdobywaniem umiejętności lekarzy lub lekarzy dentystów 5 pkt za rok za 1 lekarza, maks. 40 pkt potwierdzenie przez kierownika jednostki uprawnionej do prowadzenia specjalizacji lub umiejętności
17) indywidualna prenumerata fachowego czasopisma medycznego indeksowanego przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej lub Index Copernicus 5 pkt za tytuł, maks. 10 pkt potwierdzenie przez wydawcę lub dowód opłacenia prenumeraty
18) przynależność do towarzystwa naukowego lub kolegium specjalistów 5 pkt zaświadczenie