nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2004; vol. 58, nr 2
Następny
253-258
Wstępne badania kliniczne węchowych potencjałów wywołanych.
Obrębowski A., Świdziński T., Świdziński P.
na zamówienie
259-261
Analiza postaw i opinii młodzieży dotyczących informowania pacjentów o rozpoznanej chorobie nowotworowej.
Szczepański P., Szczepańska B.
Praca oryginalna
263-268
Ocena ekspresji białek indukujących apoptozę limfocytów krwi obwodowej chorych z rakiem jamy ustnej.
Nowaczyk M.T., Sikora J.
Praca oryginalna
269-274
Śluzowiak zatok czołowych w materiale Kliniki Otolaryngologii AM w Warszawie.
Balcerzak J., Krzeski A., Witkowska E.
Praca oryginalna
275-280
Mikrostruktura błony bębenkowej w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego w badaniach immunohistochemicznych.
Kuczkowski J., Bąkowska A., Mikaszewski B.
Praca oryginalna
281-288
Objawy otoneurologiczne występujące w typie I zespołu Arnolda-Chiari.
Urban I., Namysłowski G., Morawski G., Wojtacha M.
Praca oryginalna
289-295
Badania nad immunomorfologią perlakowego zapalenia ucha środkowego.
Kuczkowski J., Bąkowska A., Mikaszewski B.
Praca oryginalna
297-304
Retrospektywna ocena wyników leczenia oraz wczesnych i późnych odczynów popromiennych śluzówek jamy ustnej i innych powikłań popromiennych u chorych napromienianych pooperacyjnie z powodu raka przyusznicy.
Laskus Z., Kawecki A.
Praca oryginalna
305-310
Rola wirusów bodawczaków ludzkich (HPV) w chorobach górnych dróg oddechowych.
Makowska W.
Praca oryginalna
311-319
Niepowodzenia leczenia chirurgicznego i skojarzonego (chirurgia + telegammaterapia) u chorych na raka krtani i krtaniowej części gardła leczonych na Oddziale Otolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w latach 1978-1997.
Żyłka St., Bień St.
Praca oryginalna
321-326
Współczynnik proliferacji komórek i wartość indeksu DNA w aneuploidalnych rakach płaskonabłonkowych krtani.
Zatoński T., Kręcicki T., Duś D., Zalesska-Kręcicka M., Jeleń M., Kaczmarz M.
Praca oryginalna
327-330
Chłoniaki złośliwe jako problem diagnostycznych w otolaryngologii.
Góecka-Tuteja A., Grabowska B., Fałek A., Zduńczyk A.
Praca oryginalna
331-337
Flora bakteryjna w przewlekłym zaostrzonym zapaleniu zatok u dorosłych.
Namysłowski W., Namysłowski G., Buszman E., Misiołek M.
Praca oryginalna
339-343
Photodynamic therapy of head and neck tumors and non-tumor like disorders
Gerber-Leszczyszyn H., Ziółkowski P., Marszalik P.
Praca oryginalna
345-348
Zmiany sposobu komunikacji interpersonalnej u dzieci z głuchotą pre- i perilingwalną po implantacji wszczepem ślimakowym.
Szyfter W., Kawczyński M., Magierska-Krzysztoń M.
foniatria i audiologia
349-353
Ocena elektronystagmograficzna stanu narządu przedsionkowego u chorych z szumami usznymi i zmianami zwyrodnieniowymi odcinka szyjnego kręgosłupa.
Józefowicz-Korczyńska M., Łukomski M., Pajor A.
foniatria i audiologia
355-358
Dynamika habituacji reakcji i percepcji podczas leczenia przewlekłych szumów usznych metodą TRT.
Szymiec E., Nowak K., Dąbrowski P., Kaczmarek J., Obrębowska-Karsznia Z., Szyfter W.
foniatria i audiologia
359-364
Zawroty głowy u kobiet w okresie menopauzy.
Orendorz-Frączkowska K., Pośpiech L., Gawron W., Jędrzejuk D.
foniatria i audiologia
365
Ocena wpływu hipotrofii wewnątrzmacicznej i niedotlenienia okołoporodowego na funkcję ślimaka ocenianego za pomocą emisji otoakustycznych wywołanych trzaskiem (TEOAE).
Urbaniec N., Namysłowski G., Morawski K., Urbaniec P., Turecka L., Bażowska G.
foniatria i audiologia
373-375
Przypadek jednoczasowego złamania podłużnego i poprzecznego kości skroniowych.
Kamiński B., Janicki K., Sołtysiak D.
kazuistyka
377-383
Przetwarzanie i przekazywanie informacji słuchowych.
Myjkowski J.
poglądowa
385-387
Analiza częstości występowania i leczenia nowotworów głowy i szyi w materiale własnym.
Lenecki A.
streszczenie pracy doktorskiej
389-391
Ocena otolaryngologiczna stanu zdrowia poborowych planowanych do służby w specjalnościach morskich Marynarki Wojennej w latach 1995-2001.
Olejniczak W.
streszczenie pracy doktorskiej
393-394
Stroboskopowa ocena czynności narządu głosu chorych ze zmianami czynnościowymi i zapalnymi krtani przed i po leczeniu uzdrowiskowym w Ciechocinku.
Starosta Sł.
streszczenie pracy doktorskiej
395-397
Wczesna i późna ocena wyników leczenia operacyjnego chorych z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego w materiale własnym.
Zagrzejewski B.
streszczenie pracy doktorskiej
399
Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum "Zasady leczenia raka krtani i gardła dolnego", Vittorio Vaneto, Włochy, 2-4 październik 2003 r.
Czecior E., Misiołek M., Ścierski W.
sprawozdanie
401-402
Sprawozdanie z XXIV Międzynarodowego Sympozjum Towarzystwa im. Adama Politzera, Amsterdam 31.08-4.09.2003.
Durko M., Olszewska E.
sprawozdanie
403
Recenzja podręcznika pt. "Color Atlas of Allergic Diseases", Martin Roecken, Gerhard Grevers, Walter Burgdorf, Thieme Stuttgart, New York 2003 r.
Szmeja Z.
omówienie wydawnictw
405-416
STATUT Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.
Poprzedni
2004; vol. 58, nr 2
Następny
aktualizacja: 2024-07-11 ..:: kontakt ::..