nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu

Nagroda Naukowa im. Profesora Jana Miodońskiego

W 1964 roku utworzono Fundusz Nagród Naukowych im. Jana Miodońskiego za najlepsze prace naukowe w zakresie otolaryngologii.
Zgodnie z §10 Statutu PTORL "Nagroda im. Profesora Jana Miodońskiego jest najwyższym wyróżnieniem naukowym przyznawanym przez Towarzystwo."
Wręczenie nagród im. J. Miodońskiego podczas uroczystego otwarcia 42. Zjazdu ORL w Poznaniu w 2006 r.

Regulamin przyznawania Nagrody Naukowej imienia Profesora Jana Miodońskiego

 1. Zgodnie z § 9 pkt. 8 Statutu Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi celem zachęcenia do pracy naukowej przede wszystkim młodych Otorynolaryngologów polskich. Towarzystwo (PTROL) przyznaje Nagrodę Naukową imienia Profesora Jana Miodońskiego za oryginalne prace z zakresu otorynolaryngologii.
 2. Nagrodę stanowi medal z podobizną Patrona Nagrody oraz dyplom imienny.
 3. Nagroda może być nadawana jedynie obywatelom polskim, specjalizującym się w otorynolaryngologii - chirurgii głowy i szyi lub przedstawicielom innych dyscyplin medycznych wnoszących swym dorobkiem istotny wkład w badania służące naszej specjalności. Nagrodzony może być kandydat, który w roku publikowania pracy naukowej, będącej przedmiotem oceny nie ukończył 35 roku życia. Dopuszcza się przyznanie nagrody zespołowej zastrzegając, że zespół kandydatów nie powinien przekraczać trzech osób.
 4. Z konkursu wyłączone są prace profesorów i doktorów habilitowanych oraz prace habilitacyjne.
 5. Nagroda Naukowa im. Profesora Jana Miodońskiego jest przyznawana:
  a. za najlepsze prace przedstawione podczas ogólnopolskich zjazdów PTORL,
  b. za prace zgłoszone Komisji Naukowej Nagrody w okresach między Zjazdami.
  Wręczenie nagród odbywa się w dniu Uroczystej Inauguracji kolejnego zjazdu ogólnopolskiego PTORL.
 6. Koszty nagród przyznawanych podczas konkursu Towarzystwo czerpie z funduszu rezerwowego.
 7. Prace ubiegające się o Nagrodę im. Profesora Jana Miodońskiego winny być zgłaszane przez autorów lub przez zarządy oddziałów terenowych lub sekcji PTORL, a także przez kierowników ośrodków otorynolaryngologicznych (Oddziałów lub Klinik) na ręce przewodniczącego Komisji Naukowej nie później niż̇ na 6 miesięcy przed dniem otwarcia kolejnego ogólnopolskiego zjazdu PTORL. Zobowiązuje się Zarząd Główny PTORL i Komisję Naukową Nagrody do przypominania tej formuły zarządom oddziałów terenowych PTORL i sekcji PTORL w roku poprzedzającym kolejny zjazd ogólnopolski PTORL.
 8. Autorzy ubiegający się o nagrodę w ramach konkursu winni nadesłać odbitkę pracy lub jej maszynopis na ręce przewodniczącego Komisji Naukowej Nagrody. Do rozpatrywania ewentualnego przyznania nagrody będą dopuszczone tylko prace, które powstały w okresie po zakończeniu ostatniego zjazdu ogólnopolskiego PTORL.
 9. Walne Zebranie Delegatów PTORL powołuje na dwuletnią kadencję Komisję Naukową Nagrody w składzie 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego. Wskazanym jest, aby jeden z członków komisji byt wybierany spośród zespołu Redakcji „Otolaryngologii Polskiej”.
 10. Komisja Naukowa Nagrody jest ciałem opiniodawczym, wyrażającym swe opinie o poziomie prac nadesłanych w ramach konkursu Zarządowi Głównemu PTORL. Komisja jest ciałem doradczym w sprawach nagród, decyzja zapada w wyniku uchwały Zarządu Głównego PTORL zgodnie z odnośnym paragrafem Statutu PTORL orzekającym o ważności uchwały. Głosowanie nad przyznawaniem nagród winno być w zasadzie tajne, chyba że jest jednomyślność w sprawie decyzji. Sekretarz ZG PTORL sporządza każdorazowo protokół załączony następnie do sprawozdania Zarządu Głównego PTORL.
 11. Przewodniczący Komisji Naukowej Nagrody po zaznajomieniu się z pracami zgłaszanymi do konkursu odsyła je do oceny pozostałym członkom Komisji. Wszyscy członkowie składają następnie własne opinie na ręce przewodniczącego, który przesyła je po załączeniu opinii własnej Przewodniczącemu ZG PTORL.
 12. Komisja może poprosić o dodatkową ocenę wybitnego znawcę zagadnienia, którego dotyczy praca kandydującego do nagrody. Opinia eksperta jest równoważna z opinią innych członków komisji. W razie podzielenia głosów - opinii Przewodniczący Komisji ma głos decydujący.
 13. W razie konieczności oceniana praca z zakładu, z którym współpracuje członek Komisji Naukowej Nagrody – członek ten zrzeka się swego głosu. Do oceny powyższej pracy przewodniczący komisji powołuje zastępcę, o czym powiadamia Zarząd Główny PTORL. Opinia powołanego zastępcy jest równoważna z opiniami stałych członków komisji. Ta sama zasada wyłączenia z oceny pracy dotyczy poszczególnych członków Zarządu Głównego PTORL.
 14. Komisja Naukowa Nagrody proponuje Zarządowi Głównemu PTORL na 6 miesięcy przed odbyciem kolejnego zjazdu Towarzystwa dokooptowanie na czas zjazdu dodatkowych członków komisji dobieranych z grona wybitnych znawców tematów głównych zjazdu. Proponuje się zaproszenie do prac komisji po 2 ekspertów dla każdego tematu naukowego zjazdu. Opinie dotyczące prac wygłoszonych w czasie trwania zjazdu Komisja Naukowa Nagrody przedstawia Zarządowi Głównemu PTORL w ostatnim dniu trwania zjazdu, przed podsumowaniem obrad naukowych zjazdu. Wskazane byłoby, aby wiadomość o przyznaniu Nagrody była ogłoszona przed zamknięciem zjazdu.
 15. Nagrodzone prace niedrukowane będą przyjęte do druku na łamach „Otolaryngologii Polskiej” poza kolejnością, zgodnie z regulaminem prac zgłaszanych do redakcji tego pisma.
 16. Wyniki konkursu lub wyniki uchwały Zarządu Głównego dotyczące przyznania Nagrody Naukowej im. Profesora Jana Miodońskiego muszą być podane do powszechnej wiadomości środowiska na łamach „Otolaryngologii Polskiej” z podaniem nazwiska autora lub autorów pracy, tytułu pracy i ośrodka, z którego praca pochodzi.
 17. Na posiedzeniu plenarnym tuż przed zakończeniem Kadencji ZG PTORL dokonuje oceny pracy Komisji Naukowej i w razie potrzeby może wprowadzić doraźne, przejściowe zmiany w którymkolwiek punkcie niniejszego regulaminu.
źródło: Otolaryngol. Pol. 2009; 63(4): 382-383
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..