nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu

Uchwały Zarządu Głównego PTORL ChGiSz

data ikona PDF w sprawie ... (plik PDF)
2022-10-10 ustalenia wysokości składki członkowskiej i opłaty za prenumeratę czasopism Otolaryngologia Polska i Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
2022-10-10 podpisania umowy na wydawanie organów Zarządu Głównego Otolaryngologii Polskiej i Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego
2022-03-09 wniosków Kolegów o Nagrodę Naukową im. Prof. Jana Miodońskiego
2022-03-09 wypowiedzenia umowy firmie Index Copernicus sp. z o.o.
2022-02-02 ogłoszenia konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej
2022-02-02 terminu zebrania sprawozdawczo-wyborczego w Oddziałach Towarzystwa
2022-01-28 Nagrody im. Jana Miodońskiego
2021-12-17 wystosowania listu do Ministra Zdrowia
2021-12-17 zgłoszenia kandydatury prof. Jarosława Markowskiego o nadanie Członka Honorowego
2021-09-30 powołania Przewodniczącego Rady Kierowników Klinik
2021-08-30 kandydatów na Konsultantów krajowych w dziedzinie Otorynolaryngologii i Otorynolaryngologii Dziecięcej
2021-03-26 wydania jubileuszowego medalu z okazji 100-lecia PTORL ChGiSz
2020-12-22 powołania Kolegium Naukowego 50. Zjazdu PTORL ChGiSz
2016-12-01 opłacania składek członkowskich EUFOS, IFOS, EUMS
2016-12-01 opłat związanych z uczestnictwem w zjazdach i konferencjach organizowanych pod patronatem PTORL dla członków towarzystwa i osób nieopłacających składek
2016-06-15 zatwierdzenia zysku finansowego Towarzystwa
2016-05-09 egzekwowania opłat członkowskich przez członków PTORL ChGiSz
2015-06-15 opłaty członkowskiej
2015-03-20 przekazania środków finansowych na dofinansowanie organizacji 47. Zjazdu PTORL
2015-03-20 przekazania środków finansowych na organizację Konferencji Neurootologicznej
2014-09-03 zatwierdzenia narastającego zysku
2014-05-15 zmiany wydawnictwa współpracującego przy wydawaniu czasopism PTORL
2014-05-15 nowego Statutu
2013-12-05 organizacji 47. Zjazdu PTORL ChGiSz
2013-12-05 konkursu ofert na wydawania czasopism PTORL ChGiSz
2013-03-15 członków wspierających
2012-11-28 upoważnienia Zarządów Oddziałów (Dolnośląskiego i Mazowieckiego) Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi do dysponowania rachunkiem bankowym oraz składania oświadczeń w zakresie obowiązków majątkowych Oddziałów
2012-10-18 podwyższenia opłat za prenumeratę Otolaryngologii Polskiej oraz Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego
2012-03-12 ustalenia i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu
2011-11-17 informacji o nowych kierunkach nauczania
2011-09-22 wystosowania do Centrali NFZ apelu o dodanie możliwości rozliczeń procedur ambulatoryjnych i hospitalizacyjnych
2011-09-22 weryfikacji specjalizujących się
2011-09-22 rozszerzenia możliwości pełnego szkolenia z audiologii i foniatrii
2011-09-22 zmiany kadencji Redaktora Naczelnego "Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego"
2011-03-25 podwyższenia opłaty za prenumeratę "Otolaryngologii Polskiej"
2011-03-25 powołania nowego periodyku "Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny"
2011-03-25 spotkań ZG w nowymi Kierownikami Klinik
2011-03-25 stałych informacji o Towarzystwie
2011-03-25 zasad udostępniania godła Towarzystwa
2010-12-03 patronatu i zasad udziału przedstawicieli Zarządu Głównego w krajowych konferencjach naukowych i szkoleniowych
2010-12-03 wysokości składki członkowskiej dla Członków Zwyczajnych na rok 2011
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..