nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Sprawozdanie z Walnego Zebrania PTORL ChGiSz
z dnia 8 czerwca 2006


1.
Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Zarządu Głównego prof. Szyftera - propozycja wyboru prof. Stankiewicza na przewodniczącego zebrania. W głosowaniu jawnym dokonano jednogłośnie wyboru.

2.
Wybór sekretarzy zebrania - prof. Stankiewicz zaproponował kandydatury: dr M.. Leszczyńskiej, doc. Kuczkowskiego, doc. M. Misiołka - w głosowaniu jawnym dokonano jednogłośnie wyboru.

3.
Wybór Komisji Mandatowej - z Sali zgłoszono następujące kandydatury: doc. M. Wierzbicka, dr Burduk, doc. W. Mikulewicz, dr A. Bruzgielewicz, doc. A. Sekula. W głosowaniu jawnym wybrano jednogłośnie podane kandydatury.

4.
Wybór Komisji ds. Uchwał i Wniosków. Z Sali zaproponowano; prof. S. Bień, prof. W. Golusiński, doc. J. Klatka, dr K. Amernik, doc. J. Rzewnicki. W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano podane kandydatury.

5.
Komisja Regulaminowa. Zgłoszono kandydatury: doc. A. Morawiec-Bajda, drB. Kibiłda, doc. P. Stręk. W głosowaniu jawnym jednomyślnie wybrano zaproponowane kandydatury.

6.
Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu prof. W. Szyftera.

7.
Sprawozdanie Redaktora Naczelnego Otolaryngologii Polskiej prof. Z. Szmeji.

8.
Komunikat Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał dotyczący składania wniosków.

9.
Dyskusja nad sprawozdaniami: prof. A. Krzeski zgłosił zapytanie dotyczące finansowania Otolaryngologii Polskiej. Odpowiedź prof. Szmeji - koszty ponosi firma Urban & Partner.

10.
Komunikat Komisji Mandatowej. Komisja stwierdziła, że liczba delegatów wynosi 150, natomiast obecnych 131. Komisja Mandatowa stwierdziła, że zebranie jest prawomocne.

11.
Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej prof. B. Rydzewskiego. Poinformował, że odbyły się 2 zebrania Komisji Rewizyjnej 10 września 2005 i 8 czerwca 2006, na których omówiono bieżącą działalność Zarządu Głównego. Komisja postawiła wniosek o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium. Przewodniczący poinformował, że dostarczono sprawozdania przewodniczących sekcji: rynologicznej, otolaryngologii dziecięcej, historycznej i audiologicznej. Komisja wnioskowała o udzielenie absolutorium.

12.
Przeprowadzono głosowanie jawne nad udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi. W głosowaniu jawnym wszyscy delegaci głosowali za udzieleniem absolutorium. Głosowało 121 osób, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

13.
Sprawozdanie Konsultanta Krajowego ds. otolaryngologii prof. W. Szyftera. Wskazał na potrzebę organizowania minimum dwóch kursów doskonalących przez kliniki dla specjalizujących się. Poinformował, że zmniejszono ilość obowiązujących kursów do specjalizacji z 8 do 6. Poinformował również o stworzeniu banku pytań, które zgromadzone są w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

14.
Sprawozdanie Konsultanta Krajowego ds. Foniatrii i Audiologii prof. A. Obrębowskiego. Poinformował o przeprowadzeniu egzaminu dla samodzielnych pracowników nauki w dziedzinie foniatrii i audiologii. Przekazał również o skorygowaniu programu specjalizacji w tej dziedzinie. Kontakty z NFZ uznał za trudne. Egzaminy specjalizacyjne zdaje rocznie 1-2 osoby.

15.
Sprawozdanie Konsultanta Krajowego ds. Otolaryngologii Dziecięcej prof. M. Grzegorowskiego. Poinformował o zatwierdzeniu programu specjalizacji z zakresu otolaryngologii dziecięcej, która trwa od 6-9 lat. W 2005 roku egzamin specjalizacyjny z tego zakresu zdało 4 osoby spośród samodzielnych pracowników nauki. Zebrania Konsultantów Wojewódzkich odbywały się 2 x w roku. Przeprowadzono wizytację oddziałów otolaryngologii dziecięcej.

16.
Zgłoszenie kandydatur na Przewodniczącego Zarządu Głównego , zgłoszono kandydaturę prof. W. Szyftera oraz zgłoszono kandydaturę na Przewodniczącego Elekta prof. T. Durko, kandydatury zgłosił przewodniczący zebrania prof. Stankiewicz.

17.
Wybór Komisji Skrutacyjnej: przewodniczący zebrania zgłosił następujące kandydatury: doc. W. Narożny, doc. E. Osuch-Wójcikiewicz, prof. J.G. Wojtowicz, dr J. Jakubiszyn, dr Z. Świerczyński. W głosowaniu jawnym zatwierdzono jednogłośnie skład komisji skrutacyjnej.

18.
Przeprowadzenie tajnego głosowania z użyciem kart magnetycznych i elektronicznego urządzenia zliczającego. W wyniku głosowania na przewodniczącego Zarządu Głównego na kadencję 2006-2008 wybrano prof. W. Szyftera; głosowało 127 osób, głosów ważnych 123, za przyjęciem kandydatury było 99, przeciw 18, wstrzymało się 6 osób.

19.
Wybór Przewodniczącego Elekta; głosowało 126 osób, oddano 3 głosy nieważne, za przyjęciem kandydatury było 111 osób, przeciw 7, wstrzymało się 5.

20.
Przeprowadzono głosowanie na członków Zarządu Głównego.

21.
Prof. Szyfter zgłosił kandydatury doc. M. Wierzbickiej na sekretarza ZG, oraz dr P. Karasiewicza na skarbnika ZG. Prof. G. Namysłowski zgłosił kandydaturę doc. M. Misiołka, prof. M. Grzegorowski zgłosił prof. E. Hassman-Poznańską, prof. S. Bień zgłosił dr J. Jakubiszyna, prof. K. Niemczyk zgłosił kandydatury prof. D. Jurkiewicza oraz J. Składzienia na członków ZG. Prof. W. Gołąbek zgłosił kandydaturę prof. C. Stankiewicz na członka ZG.

22.
Powołano drugą Komisję Skrutacyjną w składzie: doc. W. Narożny, doc. E. Osuch-Wójcikiewicz, prof. JG. Wojtowicz, dr Z. Świerczyński.

23.
Prof. K. Niemczyk zgłosił wniosek co do prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zebrania - ponowny wybór Komisji Skrutacyjnej. W odpowiedz prof. W. Szyfter stwierdził, że jest to zbyt głęboka ingerencja w Status Towarzystwa. Zgodność z regulaminem potwierdził mecenas W. Preiss.

24.
Przeprowadzono głosowanie tajne na funkcję sekretarza ZG, karta nr 3, na skarbnika ZG karta nr 4 oraz członków ZG karta nr 5. Wyniki głosowania na sekretarza ZG: głosujących 121, głosów ważnych 120, nieważnych 1. Za przyjęciem kandydatury głosowało 112 osób, przeciw 4, wstrzymało się 4. Wyniki głosowania na funkcję skarbnika ZG: głosowało 122, ważnych 122, nieważnych 0. Za przyjęciem kandydatury głosowało 115 osób, 4 osoby przeciwne, 3 wstrzymały się od głosu. Głosowanie na członków ZG: głosowały 124 osoby, głosów ważnych było 107, nieważnych 16. M. Misiołek uzyskał 73 głosy, E. Hassmann-Poznańska 71 głosów, J. Jakubiszyn 59, D. Jurkiewicz 78, C. Stankiewicz 74, J. Składzień 67. Do ZG weszli: D. Jurkiewicz, C. Stankiewicz, M. Misiołek, E. Hassmann-Poznańska, J. Składzień.

25.
Przeprowadzono kolejne tajne głosowanie nad wyborem Komisji Rewizyjnej ZG, karta głosowań nr 6. Prof. W. Golusiński zgłosił kandydaturę prof. B. Rydzewskiego, doc. E. Osuch-Wójcikiewicz zgłosiła kandydaturę prof. K. Niemczyka oraz dr J. Jakubiszyna. Prof. C. Stankiewicz zgłosił kandydaturę dr Z. Świerczyńskiego oraz prof. A. Obrębowski zgłosił kandydaturę doc. A. Sekuli. W wyniku tajnego głosowania oddano 120 głosów, w tym 111 ważnych. Prof. K. Niemczyk uzyskał 97 głosów, dr J. Jakubiszyn 90, prof. B. Rydzewski 88, dr Z. Świerczyński 77, doc. A. Sekula 74. Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco: przewodniczący KR ZG prof. K. Niemczyk, członkowie dr J. Jakubiszyn, prof. B. Rydzewski, zastępcy członków dr Z. Świerczyński, doc. A. Sekula.

26.
Dokonano wyboru Redaktora Naczelnego Otolaryngologii Polskiej drogą głosowania tajnego, karta głosowania nr 7. Prof. Szyfter zgłosił kandydaturę prof. Z. Szmeji. W wyniku głosowania wybrano RN Otolaryngologii Polskiej, oddano 120 głosów, za 83, przeciw 29, wstrzymało się 8 osób.

27.
Wybór Komisji ds. Nagród im. Profesora Jana Miodońskiego. Przewodniczący zebrania zgłosił następujące kandydatury: prof. M. Śliwińska-Kowalska, prof. A. Krzeski, prof. E. Olszewski (pisemna zgoda). W wyniku tajnego głosowania karta nr.9 prof. E Olszewski uzyskał 106 głosów, prof. M. Śliwińska-Kowalska uzyskała-99 głosów, prof. A. Krzeski uzyskał 97 głosów .

28.
Przeprowadzono tajne głosowanie na członków komisji ds. członkostwa honorowego PTORL. Kandydaci: prof. A. Obrębowski, prof. A. Morawiec-Bajda, prof. A. Pruszewicz, prof. S. Bień. Głosowało 120 delegatów. W wyniku głosowania prof. Pruszewicz uzyskał 101 głosów, prof. Obrębowski 103, prof. Morawiec-Bajda 100, prof. Bień 99 głosów.

29.
Wystąpienie przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków prof. S. Bienia w sprawie zgłoszonych wniosków z Sali. Zgłoszono 6 odrębnych wniosków. Prof. K. Niemczyk nr mandatu 81 zgłosił 4 wnioski (załączniki 1-4), prof.. J. Składzień nr mandatu 109 zgłosił jeden wniosek i jeden apel (załącznik 5,6).

30.
W drodze głosowania jawnego przyjęto powyższe wnioski.

31.
Wystąpienie Przewodniczącego ZG prof. W. Szyftera. Przewodniczący zwrócił uwagę na konieczność unifikacji kursów specjalizacyjnych, wydania podręcznika z zakresu otorynolaryngologii i ewentualnego słownika ORL.

32.
Wystąpienie Przewodniczącego Elekta ZG prof. T. Durki. Zapowiedział, że 43 Zjazd PTORL odbędzie się w Łodzi w dniach 4-7 czerwca 2008. Proponowana tematyka zjazdu: choroby ucha środkowego, nowotwory nosa i zatok przynosowych, nawracające zakażenia w ORL oraz postępy w leczeniu zawrotów głowy.

33.
Zamknięcie obrad Walnego Zebrania przez Przewodniczącego zebrania prof. C. Stankiewicza.

aktualizacja: 2021-10-13 ..:: kontakt ::..