nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Sprawozdanie z posiedzenia ZG PTORL ChGiSz
Łódź, 26.09.2008 r.

    26 września 2008 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego w jego nowym składzie ustalonym podczas Walnego Zebrania Delegatów z dnia 4 czerwca 2008 roku.

    1. Po otwarciu zebrania przez Przewodniczącego Zarządu Głównego p. prof. T. Durko głos zabrał p. prof. H. Skarżyński, nowo wybrany Konsultant Krajowy ds. Audiologii i Foniatrii, przekazując informacje o niezgodnościach i brakach w liście procedur medycznych ICD-9 i o potrzebie zmiany tego stanu rzeczy. Zaproponował przesłanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia listu w tej sprawie sygnowanego przez Przewodniczącego ZG. Obecni na posiedzeniu członkowie ZG zaakceptowali treść listu jednomyślnie. List wręczono p. prof. H. Skarżyńskiemu z prośbą o przekazanie j.w.
    2. Uczestniczący w posiedzeniu zatwierdzili brzmienie protokołu z Walnego Zebrania Delegatów PTORL z 4.06.2008 r. po wcześniejszym zapoznaniu się z jego treścią.

    3. Ustalono, iż opiekunem strony internetowej Towarzystwa pozostanie nadal zespół ds. informatyzacji powołany przy Klinice ORL w Poznaniu podczas poprzedniej kadencji ZG, a wszelkie zmiany i komunikaty będą umieszczane na stronie po akceptacji Przewodniczącego ZG.

    4. Odnośnie wniosków z Walnego Zebrania Delegatów PTORL z 4.06.2008 r. ustalono:
    - w sprawie uregulowania zasad stosowania godła PTORL oraz w kwestii wyboru delegatów reprezentujących Polskę w Sekcji Otolaryngologicznej Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów zostaną zaproszone na kolejne posiedzenie ZG osoby zgłaszające wnioski w celu przekazania Zarządowi swojej wiedzy i opinii dotyczących powyższych problemów;
    - w sprawie nadania pełnych praw członka ZG dla przewodniczących poszczególnych Sekcji Towarzystwa zostanie powołana komisja ds. nowelizacji Statutu, ponieważ tak zasadnicza zmiana zasad funkcjonowania władz PTORL wymaga zmienienia zapisu statutowego.

    5. Ustalono wysokość składki członkowskiej na rok 2009 na 50 zł.

    6. Zebrani na posiedzeniu członkowie ZG podjęli 6 uchwał:
    - o wyrejestrowaniu z zasobów majątku ruchomego Towarzystwa przedmiotów o wartości historycznej: maszyna do pisania Łucznik, kalkulator Citizen, kasetka do przechowywania pieniędzy bez nazwy;
    - o 100% zwrocie środków przekazywanych przez Zarząd do oddziałów i jednostek terenowych jako dofinansowanie na rzecz organizacji zjazdów, kongresów, sympozjów (dotychczas obowiązywał zwrot 50% przekazanej kwoty);
    - o przekazaniu dofinansowania w wysokości po 5000 zł, z obowiązkiem zwrotu całości kwoty, na rzecz organizacji XVI Dni Otolaryngologii Dziecięcej - Bydgoszcz 2009 oraz XIII Sympozjum Onkologia w Otolaryngologii - Katowice 2009;
    - o bezzwrotnym przekazaniu kwoty 80 euro dla Sekcji Foniatrycznej PTORL w celu dokonania rocznej opłaty za przynależność do Międzynarodowego Towarzystwa Logopedów i Foniatrów IALP oraz kwoty 2000 zł jako wsparcie dla wydania Słownika biograficznego otolaryngologów polskich;
    - o przystąpieniu Przewodniczącego PTORL do Konferencji Prezesów Polskich Towarzystw Lekarskich;
    - o poparciu wniosku o nadanie p. prof. Zygmuntowi Szmei, jako wieloletniemu Redaktorowi Naczelnemu Otolaryngologii Polskiej Nagrody Ministra Zdrowia za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej.

    7. Zaakceptowano kalendarium zjazdów i konferencji, które odbędą się pod patronatem PTORL w 2009 roku (wykaz opublikowany na stronie internetowej Towarzystwa).

Sekretarz ZG PTORL
Dr n. med. Andrzej Jankowski
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..