nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Sprawozdanie z posiedzenia ZG PTORL ChGiSz
Warszawa, 13.03.2009 r.

    13 marca 2009 roku w Warszawie odbyło się trzecie posiedzenie Zarządu Głównego PTORL.

    1. Po wystąpieniach p. prof. Romualda Krajewskiego i p. prof. Stanisława Bienia, którzy zdecydowanie wskazali na zasadność przynależenia PTORL do Sekcji ORL UEMS (Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów) i przedstawili główne zalety uczestnictwa w tej organizacji (m.in.: możliwość uzyskania europejskiej akredytacji szkolenia podyplomowego w Polsce, stworzenie szansy zdawania przez polskich specjalistów dodatkowego egzaminu europejskiego uznawanego we wszystkich krajach UE oraz w przyszłości ew. ustanowienie jednolitego egzaminu wspólnego dla wymagań lokalnych i europejskich) Zarząd podjął uchwałę o dalszej przynależności PTORL do Sekcji ORL UEMS wraz z opłaceniem składki członkowskiej. Delegatami do powyższej organizacji zostali wybrani:
Prof. dr hab. med. Tomasz Durko - Przewodniczący Zarządu Głównego PTORL,
Prof. dr hab. med. Stanisław Bień - uczestnik wielu wcześniejszych Kongresów UEMS i autor sprawozdań z zebrań Sekcji ORL publikowanych na łamach "Otolaryngologii Polskiej".
Zarząd wyznaczył główne zadania dla wybranych delegatów:
- poparcie dla wprowadzenia jednolitego Egzaminu Europejskiego z Otolaryngologii z możliwością tłumaczenia pytań na język polski,
- wybór podręcznika będącego źródłem przygotowania się do egzaminu.

    2. Stwierdzono pewne uchybienia proceduralne dotyczące wyboru Komisji ds. Członków Honorowych. Będą jednak prowadzone prace nad zmianą trybu przyznawania tytułu Członka Honorowego PTORL zmierzające w kierunku zwiększenia rangi tej godności czego wyrazem byłoby m.in. znaczące zmniejszenie liczby wyróżnianych osób.

    3. Jak poinformował prof. Dariusz Jurkiewicz Redaktor Naczelny "Otolaryngologii Polskiej" Komisja przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała czasopismu dwa punkty KBN na podstawie ankiety złożonej przez poprzedniego Redaktora Naczelnego w 2008 roku. Korekta wysokości punktacji może być dokonana jedynie przez ww. Komisję, która jednak zbiera się co 2 lata. Zatem możliwość podwyższenia punktacji będzie mogła nastąpić dopiero w 2010 roku. Prof. Kazimierz Niemczyk podjął kwestię długości trwania kadencji Redaktora Naczelnego pisma. W jego opinii powinna ona być statutowo wydłużona do 8 lat tzn., że wybór Redaktora Naczelnego następowałby na co czwartym Walnym Zebraniu. Ten problem także został włączony do prac Komisji Statutowej.

    4. Zarząd przyjął informacje Przewodniczącego-elekta, p. prof. Kazimierza Niemczyka, o aktualnym stanie przygotowań do 44 Zjazdu PTORL (m.in.: Walne Zebranie Delegatów zaplanowano na środę 9.06.2010 r., a Uroczyste Otwarcie na czwartek 10.06.2010 r., wydarzeniem towarzyszącym będzie kolejny Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki).

    5. Ustalono, że opracowane wcześniej przez ośrodek poznański standardy postępowania w otolaryngologii zostaną opublikowane na stronie internetowej ZG i że będą podlegać okresowej nowelizacji po konsultacji Specjalisty Krajowego.

    6. Prof. Tomasz Durko jako Członek Konferencji Prezesów Polskich Towarzystw Lekarskich oraz prof. Dariusz Jurkiewicz jako Specjalista Krajowy ds. Otolaryngologii przedstawili w zarysie propozycje zmian w programie specjalizacji jakie były dyskutowane na zebraniu KPPTL w grudniu 2008 roku w Warszawie:
- specjalizacja trwająca 6 lat
- pierwsze dwa lata to tzw. moduł podstawowy (chirurgiczny albo ogólny),
- możliwość zmiany specjalizacji docelowej po zakończeniu modułu podstawowego,
- specjalizacje mają być realizowane w oparciu o etaty rezydenckie.

Sekretarz ZG PTORL
Dr n. med. Andrzej Jankowski
aktualizacja: 2023-09-28 ..:: kontakt ::..