nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Sprawozdanie z posiedzenia ZG PTORL ChGiSz
Katowice, 25.09.2009 r.

    25 września 2009 roku w Katowicach podczas XIII Sympozjum "Onkologia w Laryngologii" odbyło się czwarte posiedzenie Zarządu Głównego PTORL.

    1. Prof. A. Obrębowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił sprawozdanie dotyczące oceny dotychczasowej działalności Zarządu Głównego. Komisja oceniła pracę Zarządu pozytywnie wskazując na potrzebę prowadzenia dalszych działań w kierunku rozwiązania zasadniczych zadań postawionych Zarządowi.

    2. Biorąc pod uwagę nadesłane wnioski oraz rekomendacje Komisji d/s. Członkowstwa Honorowego /wcześniej podjęto odpowiednią uchwałę/ Zarząd Główny przyznał, po głosowaniu tajnym, godność Członka Honorowego PTORL następującym osobom: prof. Antoni Krzeski, dr Zbigniew Świerczyński, prof. Jatin P. Shah.
    Prof. dr hab. med. Antoni Krzeski tytuł lekarza medycyny uzyskał w 1977 roku. Pierwszą prace podjął na etacie naukowo-dydaktycznym w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie. Pierwszy i drugi stopień specjalizacji z otolaryngologii uzyskał odpowiednio w 1980 i 1983 roku. Rada Wydziału Lekarskiego nadała mu stopień doktora nauk medycznych w 1984 roku po obronie pracy p.t. "Odległe wyniki operacyjnego leczenia przewlekłego zapalenia ucha środkowego". Habilitował się na podstawie pracy "Rola kompleksu ujściowo-przewodowego w patomechanizmie przewlekłego zapalenia zatok przynosowych" w roku 1995. Tytuł profesora nauk medycznych otrzymał z rąk Prezydenta R.P. w 2000 roku. Jest promotorem sześciu zakończonych przewodów doktorskich i autorem wielu podręczników z zakresu anatomii, fizjologii i patologii nosa i zatok przynosowych. Profesor Antoni Krzeski jest pionierem nowoczesnej rynochirurgii w naszym kraju. Jako m.in. współzałożyciel i wieloletni przewodniczący Sekcji Rynologicznej PTORL, inicjator powstania Stowarzyszenia "Rynologia Polska", organizator cyklicznych Forów Rynologicznych umożliwia środowisku polskich otolaryngologów kontakt ze światową rynologią i rynochirurgią przyczyniając się do szczególnego rozwoju tych dziedzin medycyny w Polsce.

    Dr n. med. Zbigniew Świerczyński dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1967 roku. Po odbyciu staży podyplomowych rozpoczął pracę w Klinice Laryngologii Akademii Medycznej w Katowicach, gdzie był zatrudniony w latach 1969-78 jako asystent. Następnie został Ordynatorem Oddziału Laryngologii Szpitala Śląskiego w Cieszynie a od 1986 roku kierował Oddziałem Otolaryngologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Bielsku Białej. Pełnił funkcję Konsultanta Wojewódzkiego dla byłego województwa bielskiego. Był członkiem Zarządu Oddziału Śląsko-Opolskiego PTORL oraz członkiem Zarządu Sekcji Rynologicznej. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, iż dr Zbigniew Świerczyński jako ordynator oddziału miejskiego organizował wielokrotnie, z własnej inicjatywy, kongresy naukowe o zasięgu ogólnokrajowym wysoko oceniane przez ich uczestników. Swoją działalnością organizacyjną i dydaktyczną popartą wysokim poziomem wiedzy fachowej dr Świerczyński odznaczył się wyjątkowo wśród rzeszy otolaryngologów nie tylko z regionu śląsko-opolskiego.

    Prof. Jatin P. Shah ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego Baroda w Indiach. Następnie przyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie przebył całą drogę edukacji specjalistycznej od rezydenta do kierownika kliniki - Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Memorial Sloan-Kettering Cancer Center w Nowym Jorku. Głównym kierunkiem jego działań jest chirurgia podstawy czaszki oraz operacyjne leczenie zaawansowanych nowotworów górnych dróg oddechowych. Jest członkiem redakcji 18 czasopism naukowych i wielu amerykańskich i światowych towarzystw lekarskich oraz członkiem honorowym towarzystw otolaryngologicznych Australii, Filipin, Korei Pn., Indii, Belgii, Izraela, Południowej Afryki, Brazylii i Peru. Prof. Jatin P. Shah kilkakrotnie odwiedzał nasz kraj uczestnicząc w zjazdach i sympozjach onkologicznych w Łodzi, Warszawie i Poznaniu. Na skutek jego inspiracji powstała Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi reprezentująca Polskę w Światowej Federacji Towarzystw Onkologicznych Głowy i Szyi, której założycielem jest prof. Shah. Dzięki jego opinii Polska będzie organizatorem kolejnej Europejskiej Konferencji Nowotworów Głowy i Szyi, jaka odbędzie się w Poznaniu w 2012 roku.

    Powyższe noty biograficzne zostały sporządzone na podstawie przesłanych do ZG wniosków.
    Wszystkim wyróżnionym nadaniem godności Członka Honorowego PTORL Zarząd Główny składa serdeczne gratulacje.

    3. W sprawie godła Towarzystwa, Zarząd ustalił, iż w celu zasięgnięcia szerokiej opinii środowiska zostaną przedstawione za pośrednictwem strony internetowej www.otolaryngologia.org.pl dwie propozycje znaku godła /godło dotychczas używane oraz propozycja nowego znaku/ z prośbą wskazania tej, która według członków Towarzystwa powinna zostać ostatecznie wybrana.

    4. Zarząd po przedstawieniu przez dr. M. Karlika, kierownika zespołu d/s. informatyzacji, zasad działania strony internetowej Towarzystwa nakreślił kierunki dalszego jej funkcjonowania:
- stała aktualizacja baz danych
- aktualizacja danych kontaktowych
- ew. przekazanie materiałów na Walne Zebranie Delegatów drogą elektroniczną
- szersza współpraca z Redakcją "Otolaryngologii Polskiej"
- przekazanie do opiniowania propozycji godeł /jak w punkcie 3/

    5. Ustalono wysokość składki członkowskiej na rok 2010 na 50 zł /tak jak w latach ubiegłych/

    6. Zarząd podjął decyzję o objęciu patronatem PTORL cyklicznych warsztatów naukowo-szkoleniowych "Baha-Forum" organizowanych przez firmę Medicus Aparatura i Instrumenty Medyczne dwa razy do roku oraz cyklu warsztatów edukacyjnych na temat roli makrolidów w antybiotykoterapii górnych dróg oddechowych przygotowywanych w okresie od października do grudnia 2009 roku przez firmę G-PHARMA Consulting.

    7. Przewodniczący Komisji Statutowej prof. K. Niemczyk przedstawił wstępne propozycje zmian w Statucie jako efekt dotychczasowej pracy Komisji. Uzgodniono, że zaproponowane zmiany będą nadal dyskutowane i precyzowane. Zgodzono się, iż przedstawiając ostateczne propozycje zmian statutowych delegatom na Walne Zebrania Delegatów w Warszawie niektóre z nich będą mogły być opatrzone komentarzem Zarządu Głównego.

    8. 44 Zjazd PTORL objął swoim patronatem J.M. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

    9. 45 Zjazd PTORL odbędzie się w Gdańsku w pierwszej połowie września 2012 roku prawdopodobnie na terenie zespołu konferencyjno-kulturalnego Polska Filharmonia Bałtycka położonego w centrum miasta. Termin wrześniowy został wybrany tak, aby nie kolidował z odbywającymi się w czerwcu 2012 roku także w Gdańsku Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej.

Sekretarz ZG PTORL
Dr n. med. Andrzej Jankowski
aktualizacja: 2023-09-28 ..:: kontakt ::..