nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Sprawozdanie z posiedzenia ZG PTORL ChGiSz
Warszawa, 26.02.2010 r.

    1. Zgodnie z ustaleniami zebrania Sekcji ORL Europejskiej Unii lekarzy Specjalistów, jakie odbyło się na początku października 2009 roku we Włoszech (sprawozdanie z tego zebrania ukazało się w zeszycie nr 6 "Otolaryngologii Polskiej" z 2009 roku), Przewodniczący ZG po otrzymaniu odpowiednich dokumentów i po zapytaniu skierowanym do szerszego grona profesorów zgłosił do sekretariatu Europejskiej Komisji Egzaminacyjnej propozycje udziału w jej pracach następujących reprezentantów PTORL: prof. Henryk Skarżyński w dziedzinie: otologia, prof. Czesław Stankiewicz w dziedzinie: krtań i drzewo tchawiczo-oskrzelowe oraz prof. Witold Szyfter w dziedzinie: głowa, szyja i chirurgia estetyczna.

    2.Odnośnie "Lauru Otorynolaryngologii" uzgodniono, że decyzję o ustanowieniu tego wyróżnienia i o przyjęciu jego regulaminu podejmie WZD w Warszawie.

    3. Przeprowadzony drogą internetową sondaż w sprawie godła wskazał, iż uczestniczący w nim członkowie PTORL zdecydowanie opowiedzieli się za znakiem dotychczas używanym jako godłem Towarzystwa. Podjęto decyzję o rozpoczęciu procedur związanych z rejestracją godła w Urzędzie Patentowym.

    4. W związku z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany nazwy Sekcji Rynologii na Sekcja Rynologii i Chirurgii Plastycznej Twarzy, co zostało ustanowione na Walnym Zebraniu Sekcji Rynologii, zarząd uznał, iż decyzja w tej sprawie powinna być podjęta na Walnym Zebraniu Delegatów w Warszawie.

    5. Poruszono problem liczby członków oddziałów terenowych w odniesieniu do, której dokonywany jest wybór delegatów na WZD. Dotychczas liczba ta była określana na podstawie ogólnej liczby członków oddziału terenowego albo na podstawie liczby członków danego oddziału opłacających składkę członkowską z włączeniem liczby emerytów i członków honorowych. Biorąc pod uwagę fakt, iż nie zawsze są dokonywane w oddziałach terenowych skreślenia z listy członków osób zalegających ze składkami oraz, że w kwestii tej istnieją pewne niejednoznaczności w interpretacji zapisów statutowych, zarząd opowiedział się za drugim sposobem ustalania tej liczby tzn. na podstawie liczby członków oddziału opłacających składkę z dodaniem liczby emerytów i członków honorowych. Taka też sugestia zostanie przekazana zarządom oddziałów terenowych w odrębnym piśmie. Problem ten został włączony w prace Komisji ds. Nowelizacji Statutu przygotowującej odpowiednie propozycje na WZD w Warszawie.

    6. Na podstawie nadesłanych dodatkowych wniosków oraz rekomendacji Komisji ds. Członkowstwa Honorowego Zarząd Główny przyznał, po głosowaniu tajnym, godność Członka Honorowego PTORL dla prof. Teresy Goździk-Żołnierkiewicz i prof. Henryka Skarżyńskiego.
Prof. dr hab. med. Teresa Goździk-Żołnierkiewicz jest związana z Kliniką Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) od roku 1960, kiedy to otrzymała dyplom lekarza medycyny. Pracując w Klinice zdobyła umiejętności, specjalizacje oraz wszystkie tytuły naukowe czego zwieńczeniem był tytuł profesora zwyczajnego uzyskany w 1999 roku.
Działalność naukowa Pani Profesor skupiła się wokół zagadnień związanych z otologią i otochirurgii, co potwierdzają tematy licznych publikacji (autorstwo 112 prac w piśmiennictwie polskim i zagranicznym).
Zdecydowanie zasłużyła na miano autorytetu w tej dziedzinie. Prof. Gożdzik-Żołnierkiewicz wykształciła 36 specjalistów z otolaryngologii, była promotorem 4 doktoratów, jest współautorką podręcznika "Konsultacja otolaryngologiczne" oraz autorką 28 rozdziałów w podręcznikach medycznych.
Szczególnego podkreślenia wymaga fakt wyjątkowego zaangażowania Pani Profesor w pracę związaną z kształceniem studentów i młodszych lekarzy. W dowód uznania dla dokonań dydaktycznych została odznaczona przez JM Rektora WUM odznaczeniem "Zasłużony dla I Wydziału Lekarskiego". Swoją misję przekazywania wiedzy i doświadczeń młodszym pokoleniom prof. Goździk-Żołnierkiewicz prowadzi nadal, choć jest już na emeryturze. W latach 1989-1996 była Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego PTORL.

Prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński rozpoczął pracę w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) po otrzymaniu dyplomu lekarza w 1980 roku. Tam też uzyskał specjalizacje z otolaryngologii oraz kolejne tytuły naukowe z tytułem profesora zwyczajnego włącznie (1999r.). Głównym obszarem zainteresowań prof. Skarżyńskiego jest otochirurgia, a szczególnie problemy chirurgicznego leczenia niedosłuchów i głuchot. W tej dziedzinie jest niezaprzeczalnie jedną z osobistości doskonale rozpoznawaną nie tylko w Polsce. Dzięki jego zaangażowaniu powstał znany w świecie ośrodek zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń słuchu - Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, którego najważniejszą jednostką jest Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy mieszczące się w Kajetanach pod Warszawą. Prof. Henryk Skarżyński jako pierwszy w kraju wykonał w 1992 roku operację wszczepienia implantu ślimakowego.
Jest autorem lub współautorem ponad 700 prac opublikowanych w piśmiennictwie polskim i zagranicznym, wykształcił 29 specjalistów z otolaryngologii oraz audiologii i foniatrii, był promotorem 15 przewodów doktorskich i opiekunem 3 habilitacji, jest członkiem 16 towarzystw naukowych i komitetów redakcyjnych. Wielokrotnie był nagradzany za zasługi na polu wynalazczości i postępu technicznego oraz za dokonania naukowe. Jest Konsultantem Krajowym ds. Audiologii i Foniatrii, pełnił i pełni szereg funkcji w Zarządzie Oddziału jak również w Zarządzie Głównym PTORL.
Społeczność stolicy doceniła osiągnięcia prof. Skarżyńskiego nadając mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy.

Zamieszczone powyżej noty biograficzne zostały sporządzone na podstawie przesłanych do ZG wniosków.

Kolejnym osobom wyróżnionym nadaniem godności Członka Honorowego PTORL Zarząd Główny składa serdeczne gratulacje.

    7.Zarząd Główny zaakceptował wniosek o przyznanie Nagrody Naukowej im. prof. Jana Miodońskiego trzem wytypowanym przez właściwą komisję osobom:
- dr med. Annie Tuszyńskiej za pracę doktorską pt. "Zapalenie kości w przebiegu przewlekłych zapaleń zatok przynosowych-wybrane zagadnienia" - wnioskodawca prof. Antoni Krzeski,
- dr med. Mirosławowi Szczepańskiemu za współautorstwo 6 anglojęzycznych prac poświęconych onkologii molekularnej - wnioskodawca prof. Witold Szyfter,
- dr med. Małgorzacie Pawełczyk za pracę doktorską pt. "Ocena związku polimorfizmów genów warunkujących obieg jonów potasu w uchu wewnętrznym z podatnością na uszkodzenie słuchu przez hałas"
- wnioskodawca prof. Mariola Śliwińska-Kowalska.
Wszystkim nagrodzonym Zarząd Główny serdecznie gratuluje.

    8.Podjęto trzy uchwały:
- o bezzwrotnym przekazaniu kwoty 80 Euro dla Sekcji Foniatrycznej PTORL w celu dokonania opłaty afiliacyjnej za rok 2009 za przynależność do IALP,
- o przekazaniu wsparcia finansowego w wysokości 10000zł na rzecz Komitetu Organizacyjnego 44 Zjazdu PTORL z obowiązkiem zwrotu całości kwoty po zakończeniu zjazdu,
- o opłaceniu składek za członkowstwo w IFOS za lata 2004-2009.

    9. 44 Zjazd PTORL:
- partonat nad zjazdem objęli: Prezydent RP, Minister Zdrowia, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz J.M. Rektor WUM,
- ponieważ przewidywany program Walnego Zebrania Delegatów jest bardzo obszerny zdecydowano, iż zebranie rozpocznie się o godz.14.00 w dniu 9 czerwca 2010r. (aula Centrum Hotelowo-Konferencyjnego "Gromada", ul. 17 Stycznia 32). W trakcie zebrania zaplanowano ok.30 minutową przerwę.

Sekretarz ZG PTORL
Dr n. med. Andrzej Jankowski
aktualizacja: 2023-09-28 ..:: kontakt ::..